úřední e-deska

menu

úvodní stránka
historie obce
současnost obce
povinné informace
ocenění obce
občanské sdružení
podnikatelé
dokumenty
realizované projekty
GDPR - informace
směrnice - odpady
SPOD - standardy kvality
svazek obcí Bruntálsko
hlášení rozhlasu
kultura
hřiště
fotogalerie
důležité odkazy
kácení dřevin
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

Czech POINT

nové fotografie

Úprava veřejného prostranství a obnova zeleně ve Valšově

Stavění májky
a pálení čarodějnic

Vítání občánků

Pohádkové odpoledne
s babi Dadlou

Turnaj v člověče nezlob se

Mikulášská pohádka

Rozsvícení vánočního stromku a zpívání koled

Stezka odvahy
a nocování na OÚ

Turnaj v nohejbale

Dětský den - Námořnický

Kácení májky

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Setkání seniorů
a rodáků
 

Czech POINTCzech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) = síť kontaktních míst pro občany s veřejnou správou

Pracoviště Czech POINT na Obecním úřadě ve Valšově vydává ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy, přijímá podání dle živnostenského zákona a umožňuje registraci v Modulu autovraky ISOH.

Výpis z obchodního rejstříku
Co dostanete:

 • úplný výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete:

 • IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát na místě: 100 Kč/1. stránka, 50 Kč/další stránky

Výpis z katastru nemovitostí
Co dostanete:

 • úplný výpis listu vlastnictví

Co potřebujete:

 • katastrální území a číslo listu vlastnictví

Kolik to bude stát na místě: 100 Kč/1. stránka, 50 Kč/další stránky

Výpis z rejstříku trestů
Co dostanete:

 • výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

Kolik to bude stát na místě: 50 Kč v hotovosti za výpis.

Zmocněnec musí předložit úředně ověřenou plnou moc žadatele .
Výpis lze vydat cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a mají přiděleno rodné číslo.

Výpis bodového hodnocení osoby
Co dostanete:

 • výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů

Co potřebujete:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), doporučujeme platný řidičský průkaz

Kolik to bude stát na místě: 100 Kč/1. stránka, 50 Kč/další stránky

Cizincům může být vydán výpis, pouze pokud mají přidělené rodné číslo.
Zmocněnec musí předložit úředně ověřenou plnou moc žadatele.

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co dostanete:

 • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách

Co potřebujete:

 • IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát na místě: 100 Kč/1. stránka, 50 Kč/další stránky

Registrace účastníků provozu Modulu autovraky ISOH
Co dostanete:

 • získáte přístupové údaje do Modulu autovraky Informačního systému odpadového hospodářství

 • provedete změnu v přiřazení provozoven k danému IČ

 • získáte jednorázové heslo k existujícímu účtu

Co potřebujete:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

 • IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát na místě: 100 Kč/1. stránka, 50 Kč/další stránky

Výpis ze živnostenského rejstříku
Co dostanete:

 • úplný výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete:

 • IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát na místě: 100 Kč/1. stránka, 50 Kč/další stránky

Podání dle živnostenského zákona
Podání lze obecnímu živnostenskému úřadu učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, které přijaté podání neprodleně doručí obecnímu živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud si podatel obecní živnostenský úřad nezvolí, doručí se podání obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání. 

1. Podání v listinné podobě
Lze uskutečnit předložením vyplněného formuláře registru živnostenského podnikání
Vzor - viz www.komora.cz
Kontrola totožnosti žadatele na základě platného dokladu totožnosti
(např. občanský průkaz, cestovní pas)

2. Podání v elektronické podobě
Nutno předložit přidělené číslo identifikačního tiketu – registrační číslo - získané z vyplněného formuláře na webu
www.komora.cz
Kontrola totožnosti žadatele na základě platného dokladu totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas)

Správní poplatky
Ohlášení první živnosti: 1 050 Kč
Žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání: 1 050 Kč
Další ohlášení živnosti: 550 Kč
Další žádost o koncesi: 550 Kč
Žádost o změnu rozsahu existující koncese (tj. žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese): 550 Kč
Žádost o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost: 550 Kč

Ohlášení změny pro fyzické osoby: 150 Kč

 1. jména, příjmení, rodného čísla, bydliště nebo (u zahraniční osoby) místa pobytu v ČR, jména, příjmení, označení a adresy organizační složky, jména, příjmení, bydliště vedoucího organizační složky

 2. předmětu podnikání (ne oboru živnosti volné)

 3. místa podnikání

 4. doby trvání živnosti (pokud byla na dobu určitou nebo došlo ke změně doby pobytu)

Ohlášení změny pro právnické osoby: 150 Kč

 1. předmětu podnikání (ne oboru živnosti volné)

 2. doby platnosti živnostenského oprávnění

Další úkony: 50 Kč

 1. oznámení o zřízení nebo zrušení provozovny

 2. oznámení o přerušení nebo opětovném zahájení provozování živnosti

 3. schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese

 4. oznámení o ustanovení nebo zrušení funkce odpovědného zástupce (mimo oznámení o ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou)

 5. změna sídla (místa podnikání) a bydliště podnikatele, navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku

 6. změna oboru činnosti v rámci živnosti volné

Všechny správní poplatky se platí na místě v hotovosti.

 Elektronické úkony a autorizovaná konverze dokumentů

Dne 1.7.2009 nabývá účinnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Převod z listinné do elektronické podoby:

zákony č. 300/2008 Sb., č. 301/2008 Sb., a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění přiznaly dokumentu v elektronické podobě stejnou právní úroveň jako originálnímu listinnému dokumentu. Jedná se o obdobu současného ověřování dokumentů potvrzením na listinné kopii původního dokumentu tzv. vidimaci.Autorizovaná konverze převede původní dokument v listinné podobě do elektronického formátu PDF 1.7 a vyšší. Elektronickým podpisem a časovým razítkem stvrdí úředník provádějící konverzi ( tzv. ověření) totožnost elektronického dokumentu s jeho papírovým originálem.

Zkonvertovaný dokument lze vydat následujícími způsoby:

- na CD

- prostřednictvím modulu „Úschovna“

Při použití Modulu „Úschovna“  je konvertovaný dokument uložen přímo do Modulu „Úschovna“ a je vytisknut identifikátor , který pracovník předá žadateli. Žadatel použije identifikátor  k vyzvednutí konvertovaného dokumentu na webovém rozhraní Modulu „Úschovna“ . Dokument bude v „Úschovně“ max. 30 dnů.

(www.czechpoint.cz/uschovna).

Podmínky pro použití dokumentu ke konverzi:

Vstup v listinné podobě nesmí být ve stavu způsobilém poškodit snímací zařízení nebo ve stavu způsobilém přivodit provedením konverze své poškození.

Zakázané konverze z listinné podoby:

není-li dokument v listinné podobě, jde-li o dokument, jehož jedinečnost nelze nahradit konverzí (např. občanský průkaz, zbrojní průkaz, řidičský průkaz,průkaz o povolení k pobytu pro cizince, rybářský průkaz, lovecký lístek, geometrický plán, rysy a technické kresby, jsou-li v dokumentu změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu, je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, toho kdo dokument vytvořil. (https://www.datoveschranky.info)

Převod z elektronické do listinné podoby:

Žadatel může předložit elektronický dokument ke konverzi

-          uložený na CD/DVD
-          prostřednictvím Modulu „Úschovna“

V případě požadovaného načtení z Modulu „Úschovna“ předá žadatel pracovníkovi Czech Point vytištěný identifikátor dokumentu ke konverzi. Dokument ke konverzi musí být v elektronickém formátu PDF 1.3 a vyšší nebo PDF/A. Autorizovanou konverzi do listinné podoby provede pracovník provádějící  konverzi vytištěním dokumentu a ověřovací doložky, kterou pevně spojí s výstupem konverze. Před konverzí dojde k ověření pravosti elektronického dokumentu. V načteném dokumentu se musí zkontrolovat platnost elektronického podpisu a v případě, že dokument obsahuje i časové razítko, tak i platnost časového razítka.


Technické parametry k provádění autorizované konverze:

převod z datové do listinné podoby, max. A4

 1. Technický nosič s laserovým záznamem CD/DVD

 2. Formáty datové zprávy PDF, verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A

 3. Velikost datové zprávy max. 10MB


 
převod z listinné do datové podoby:

 1. Formát  max. A4

 2. Velikost max. 10 str. barevných  (nelze překročit 10 MB)